Dashboard

Výchozím stavem aplikace je vyobrazení monitorovaných dat a monitorovaných stavů zařízení na dashboardu. Jeho hlavním účelem je poskytnout uživateli okamžité informace o celkovém stavu systému stlačeného vzduchu. Pro snadnou orientaci v jeho rozhraní je dashboard navržen tak, aby celé prostředí a jeho barevnost byla intuitivní.

Všechny varovné stavy, kterým by měl uživatel věnovat pozornost, ale nevedou k výpadku nebo zastavení zařízení, jsou interpretovány v odstínech žluté a oranžové. Ve stejných barvách jsou vyobrazeny i hodnoty v grafech a ukazatelích a v načítacích lištách. Jsou to hodnoty, které překračují optimální stav, ale nejsou natolik zavážené, aby způsobily výpadek nebo zastavení zařízení. Stavy a hodnoty, které způsobují výpadky, zastavení nebo vážně ohrožují výrobu stlačeného vzduchu, jsou zaznamenány v odstínech červené barvy. V případě, že jsou všechny stavy v pořádku, jsou data o stavech a ostatní hodnoty vyobrazeny v odstínech zelené barvy.

Dashboard je libovolně modifikovatelný. Především z důvodu, aby si každý uživatel mohl sám nadefinovat, co je pro něho důležité mít k dispozici v tomto výchozím režimu zobrazení.

Servis

Díky integraci se servisním systémem máte přehled o každém zařízení:

Historie předešlých servisů
Zobrazení příštího servisu
Predikce termínu, kdy nastane potřeba servisního zásahu
Upozorňování na blížící se potřebu servisu
Možnost objednání servisu přímo ze systému

Servis

Díky integraci se servisním systémem máte přehled o každém zařízení:

Historie předešlých servisů
Zobrazení příštího servisu
Predikce termínu, kdy nastane potřeba servisního zásahu
Upozorňování na blížící se potřebu servisu
Možnost objednání servisu přímo ze systému

Notifikace

Plně modifikovatelné je nastavení upozorňování na překračování určitých hodnot (tlaky, teploty, tlakové rosné body atd.). V systému lze nastavit, kdo má dostávat jaké upozornění a jakou formou.

příklad
údržba provozu
Upozornění o všech výpadcích a při zvyšování teploty v kompresorovně.
údržba lakovny
Upozornění na zvýšení hodnoty tlakového rosného bodu.
energetik
Reporty o nákladech na výrobu stlačeného vzduchu.

Notifikace

Plně modifikovatelné je nastavení upozorňování na překračování určitých hodnot (tlaky, teploty, tlakové rosné body atd.). V systému lze nastavit, kdo má dostávat jaké upozornění a jakou formou.

příklad
údržba provozu
Upozornění o všech výpadcích a při zvyšování teploty v kompresorovně.
údržba lakovny
Upozornění na zvýšení hodnoty tlakového rosného bodu.
energetik
Reporty o nákladech na výrobu stlačeného vzduchu.

Náklady na stlačený vzduch pod kontrolou!

Přehledně a jednoduše díky modulu Ekonomika stlačeného vzduchu.

Ekonomika stlačeného vzduchu

Podmínkou pro aktivaci modulu Ekonomika STV je instalace samostatných nebo sdružených elektroměrů. Podle typu instalace pak lze sledovat:

Spotřebu elektrické energie na 1 m3 stlačeného vzduchu za vybrané období.
Množství vyrobeného vzduchu na 1 kWh spotřebované elektrické energie.
Náklady na elektrickou energii na 1 m3 stlačeného vzduchu za vybrané období.
Náklady na elektrickou energii za vybrané období.

Ekonomika stlačeného vzduchu

Podmínkou pro aktivaci modulu Ekonomika STV je instalace samostatných nebo sdružených elektroměrů. Podle typu instalace pak lze sledovat:

Spotřebu elektrické energie na 1 m3 stlačeného vzduchu za vybrané období.
Množství vyrobeného vzduchu na 1 kWh spotřebované elektrické energie.
Náklady na elektrickou energii na 1 m3 stlačeného vzduchu za vybrané období.
Náklady na elektrickou energii za vybrané období.

Rozvod stlačeného vzduchu

Funkcí, která se aktivně podílí na snižování nákladů a snižování úniků v rozvodu, je plánovací rozvrh pro uzavírání jednotlivých větví stlačeného vzduchu pomocí elektromagnetických ventilů. Uživatel si v aplikaci přednastaví rozvrh automatického zavírání a otevírání ventilů dle jeho potřeb stlačeného vzduchu v dané větvi pro výrobní technologii podle rozvrhu naplánované práce. Tím uživatel eliminuje úniky stlačeného vzduchu na minimum.

I když provoz nemá spotřebu stlačeného vzduchu například v noci nebo o víkendu, tak přesto k únikům v rozvodu nebo na technologii dochází. V běžném průmyslovém provozu nejsou výjimkou úniky stlačeného vzduchu ve výši 10–35 % z celkového množství vyrobeného stlačeného vzduchu. I přes pravidelné odstraňování úniků jim nelze zamezit zcela. Proto uzavírání těch větví, které nevyžadují dle rozvrhu stlačený vzduch pro technologie, je velmi efektivním nástrojem vedoucím k eliminaci úniků.

Systém rovněž dokáže vyhodnotit náklady na tyto úniky v rozšířeném modulu „Ekonomika STV“.

Reporty

Systém generuje pravidelné týdenní a měsíční reporty se základními informacemi:

Množství vyrobeného vzduchu – m3
Množství spotřebované elektřiny – kWh
Náklady na výrobu stlačeného vzduchu
Záznam výpadků a notifikací
Upozornění na nadcházející servisy zařízení

Reporty

Systém generuje pravidelné týdenní a měsíční reporty se základními informacemi:

Množství vyrobeného vzduchu – m3
Množství spotřebované elektřiny – kWh
Náklady na výrobu stlačeného vzduchu
Záznam výpadků a notifikací
Upozornění na nadcházející servisy zařízení

NADŘAZENÉ ŘÍZENÍ KOMPRESORŮ – ProControl 3/5/9

Účinnost šroubového kompresoru je primárně odvislá od účinnosti šroubového bloku a pohonu. Termodynamická účinnost moderních šroubových bloků se pohybuje nad 92% účinností, nové motory IE3, IE4 dokonce nad 95%. Celkovou účinnost kompresoru však snižuje neefektivní řízení, a to až o 50 %. Řešením je prediktivní nadřazené řízení kompresorů.

Kaskádové řízení vs. nadřazené řízení s predikcí

V případě kaskádového řízení musí být rozdíl mezi nastavenými tlaky natolik velký, aby se stroje nespouštěly v jednom okamžiku. Každý kompresor si měří vlastní tlak na výstupu a ten není shodný s tlakem celého systému. Rozdíl v hodnotách tlaku roste s počtem kompresorů – může dosahovat až 20 %.

Nadřazený systém měří tlak přímo na vzdušníku nebo na technologii. Všechny kompresory jsou tak řízeny jedním tlakem, není potřeba rezerva pro kaskádové řízení a jeho ztráty. Systém je schopný z hodnot minulých stavů se učit a predikovat budoucí vývoj, a tím spouštět pouze ty kompresory, které jsou pro dosažení požadavku stlačeného vzduchu potřebné.

Funkce Q-SMART

predikce vývoje k dosahování nejvyšší energetické účinnosti

Algoritmy Q-SMART využívají měřený průtok a data strojů pro výpočet skutečného měrného příkonu všech kompresorů. Systém na základě toho vybere nejlepší kombinaci kompresorů pro dosažení požadovaného množství stlačeného vzduchu s ohledem na co nejvyšší energetickou účinnost.

Systém zároveň predikuje budoucí stav, což spolu s ostatními parametry slouží ke stanovení nejvhodnější kombinace kompresorů. A to zejména s ohledem na odlehčený stav u dvoupolohových kompresorů, kdy systém s touto neefektivní energií kalkuluje v predikci a výběru kombinace kompresorů, i s ohledem na neefektivní otáčky frekvenčně řízeného kompresoru. Systém umožňuje volbu jednotlivých strategií v různých provozních režimech – proběh motohodin, priority kompresorů nebo na základě funkce Q‑SMART.

Hlavní výhody nadřazeného řízení s predikcí

Optimalizace tlaku u spotřebiče – zamezení výkyvů, ztrát na regulaci
Snížení poměru volnoběhu – systém eliminuje neefektivní stav kompresorů díky predikci a volbě nejvhodnější kombinace kompresorů
Prediktivní řízení s ohledem na energetickou účinnost kombinace kompresorů
Rovnoměrné zatížení kompresorů – vyšší spolehlivost, nižší náklady na servis
instalace AIRMAN